ca es

¿Qui som?

Presentació de l'empresa

Una mica d'història

Gedpro és una consultoria especialitzada en la gestió de projectes industrials d’inversions, recerca i desenvolupament, energia i medi ambient. Comptem amb més de 30 anys d’experiència en el sector amb clients de múltiples sectors industrials i de diferents dimensions (microempreses, pymes i grans empreses).

Organització enfocada al client

 • Incentius fiscals R+D+i
 • Recerca, desenvolupament, innovació i internacionalització
 • Energia i medi ambient
 • Administració i certificació

Oferim assessorament i gestió integral

Subvencions, préstecs amb condicions preferents, deduccions fiscals R+D+i, Bonificacions en SS del personal investigador...

Principis d’actuació

 • Aportació del nostre coneixement per ajudar a les empreses/clients a accedir a les línies d’ajuts de les diferents administracions publiques.
 • Transperència en la gestió del projecte amb implicació de tots els agents.
 • Confidencialitat en el tractament de tota la información necessària per la gestió dels ajuts.
 • Assumpció del risc del potencial fracàs de l’estratègia, establint els nostres honoraris de gestió només en funció de l’èxit assolit.

Abast de la gestió

 • Disseny d’un pla d’actuació.
 • Preparació de les memòries de sol·licitud d’acord amb els requeriments de les bases de cada convocatòria i les dades facilitades per l’empresa.
 • Presentació de les sol·licituds davant l’organisme corresponent. Gestió i defensa dels projectes presentats.
 • Representació de l’empresa / consorci davant l’organisme gestor dels ajuts.
 • Seguiment dels projectes: Preparació de la documentació necessària per la justificació tècnica i econòmica de les actuacions i despeses realitzades.
 • Assistència a les visites de comprovació per part de l’administració.
 • Negociació amb les diferents administracions per la maximització dels beneficis a obtenir d’acord amb la legislació vigent.
 • Tancament de l’expedient.

Objectius

GENERACIÓ D'OPORTUNITATS

OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS

INCREMENT DE LA RENTABILITAT

CONTINUÏTAT EN EL TEMPS